جغدي روي تنه درخت
جغد معمولاً شکار خودش را به کمک منقار نيرومندش تکّه‌تکّه مي‌کند و مي‌خورد. اگر شکار کوچک باشد، آن را درسته قورت مي‌دهد و سپس استخوان‌ها، پَرها و فَلْس‌هاي طُعمه را که قابل هضم نيستند، با حالتي شبيه به سرفه بيرون مي‌اندازد. دانشمندان تاکنون 45 گونه‌ جغد شناسايـي کرده‌اند. کوچک‌ترين گونه، فقط 15 سانتي‌متر طول دارد؛ امّا طول بدن بزرگ‌ترين گونه به 76 سانتي‌متر مي‌رسد.
نظرات کاربران
UserName