جغدي کوچک روي تنه درخت
اندازه جغد کوچک 21 سانتي‌متر است ؛ اين پرنده به‌وسيله اندازه کوچک ، بدن خپل، سر تخت و گرد، تارک صاف و پاهاي بلند مشخص مي شود. سطح پشتي آن قهوه‌اي پررنگ است با لکه‌ها و راهراه عرضي سفيد ، و سطح شکمي سفيد رنگش رگه‌هاي پهن قهوه‌اي پررنگ دارد. زير شکم جغد کوچک لکه هاي بزرگ تيره، به صورت راه راه طولي ديده مي شود.
نظرات کاربران
UserName