جغدي داخل لانه اش درون درخت
جغدها لانه نمي‌سازند. آن‌ها جايـي را به عنوان لانه انتخاب و در همان‌جا زندگي مي‌کنند. سوراخ‌هاي موجود در تنه‌ي درختان، غارها، انبارهاي قديمي و خراب و لانه‌هاي زيرزميني، از جاهايـي است که اين پرندگان براي زندگي برمي‌گزينند. جغدهاي ماده بين 3 تا 4 تخم مي‌گذارند. نوزاد جغد 2 تا 3 ماه بايد در لانه بماند تا به‌قدر کافي بزرگ شود.
نظرات کاربران
UserName