صورت جغد شاخدار از نماي نزديک
جغدها بسيار تيز پروازند، پرواز آنها بي صدا است. آن‌ها برخلاف ظاهر آرامشان، هنگام شکار، با سرعت زيادي به سمت صيدشان شيرجه مي‌روند و در يک چشم به هم زدن، آن را به چنگ مي‌آورند. چنگال‌هاي تيز جغد، در گرفتن شکار، کمک زيادي به او مي‌کنند. منقار نيرومند و قلّاب مانندش هم او را در خوردن شکار ياري مي‌دهد. بعضي از آنها گوشپرهاي مشخصي دارند . پاهاي پوشيده از پر دارند . تک‌زي هستند و بيشتر آنها روي درخت زندگي مي کنند . نر و ماده آنها همشکل است ولي ماده‌ها بزرگترند .
نظرات کاربران
UserName