نقاشي گرافيکي جغدي در حال حمل دختر بچه اي خواب
جغدها با پيرامون خود سازش دارند و در زمستان جوجه‌دار مي‌شوند و اين امر در زماني خواهد بود که بچه موشهاي صحرايي فراوان باشند. جوجه‌ها کور و بسيار پر خورند و بدنشان از کرکهاي ريزي پوشيده شده است و براي پر در آوردن بايد دوره زيادي بگذرد. اغلب اين پرندگان نر و ماده باهم از جوجه‌ها نگهداري مي‌کنند و در مقابل دشمن جسورانه از جوجه ها دفاع مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName