جغدي با گردني کج روي شاخه
جغدها گردن کوتاهي دارند. گوشهاي راسته بوفيان از پرهايي که تغيير شکل يافته است پوشيده شده است و نسبت به گوش ساير پرندگان بزرگتر است. در بعضي نواحي حتي در ايران در زمان قديم جغد را شوم مي‌دانستند در صورتي که اين پرندگان بسيار زيبا و حتي مفيد هستند و چون از موشها تغذيه مي‌کنند در بسياري از ممالک داراي ارزش و اهميت مي‌باشند و در بعضي نقاط به اين پرنده نگهبان شب باغ ما نام گذاشته‌اند.
نظرات کاربران
UserName