نقاشي گرافيکي از يک جغد
جغدها به راسته بوفيان (Strigiformes) تعلق دارند. براي اين راسته در فارسي نامهاي زيادي پيشنهاد شده است مانند شب شکران ، چون اغلب در شب شکار مي‌کنند، جغد شکلان چون اغلب شبيه جغد هستند و جغدها گروه بزرگي از اين راسته را تشکيل مي‌دهند. اين پرندگان داراي صورتي مسطح و چشماني درشت مي‌باشند. پرهاي بسيار نرم و پر پشت دارند. پرواز آنها بدون صدا انجام مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName