گربه
هيچ گربه وحشي مو بلندي وجود ندارد و به‌گونه‌اي ويژه، اين يک جهش ژنتيکي در گربه مو کوتاه است که تحت تاثير آب و هواي سرد ايران قرار گرفته‌است. در گذشته تصور مي‌شد اين گربه از نسل گربه‌هاي وحشي آفريقايي باشد اما اين نظريه امروزه رد شده است. ظاهر اين گربه به اين صورت که کنوني نبوده و ظاهر کنوني اين گربه حاصل صدها سال نژاد پروري اروپاييان است. در واقع نسل کنوني اين گربه‌ها بسيار زيباتر از نسل گذشته آنهاست.
نظرات کاربران
UserName