گربه دراز کشيده روي زمين در حال خنده
از نظر رواني انسان نگه‌دارنده گربه به طوري نقش مادر را براي او ايفا مي‌کند. رفتار گربه مي‌توانند کاملاً محبت‌آميز باشد مخصوصا زماني که گربه از بچگي با فردي بزرگ شده باشد وهميشه با او رفتار خوبي شده باشد. برخي گونه‌ها مانند Bengal، Ocicat و Manx به طور غريزي بسيار اجتماعي هستند. گذشته از اجتماع پذيري کلي گربه‌ها، گربه‌هايي هم هستند که به سختي مي‌توان آنها را اجتماعي دانست. با اين حال با آموزش‌هاي مناسب و تقويت رفتارهاي اجتماعي مثبت حيوان مي‌توان در طول زمان، رفتارهاي اجتماعي حيوان را افزايش داد.
نظرات کاربران
UserName