صورت گربه اي سياه با چشماني قرمز از نماي بسيار نزديک
هنوز هم ميان مردم دنيا، ميليون ها نفر هستند كه معتقدند كه اگر گربه سياه مثلاً از سر راهشان عبور كند، حتماً دچار يك بدشانسي خواهند شد.اصولاً ريشه اين نوع موهوم پرستي و عقيده داشتن به خرافات، در حقيقت به هزاران سال پيش باز مي گردد.در مصر باستان گربه را مي پرستيدند و آن را محترم و مقدس مي شمردند و خدايي هم به نام «پشت» داشته اند كه كله آن شبيه كله گربه درست شده بود. مصري ها عقيده داشتند كه خداي آنها، يعني «پشت»، داراي نُه جان است و به اين علت است كه مردم امروز مي گويند، گربه نُه جان دارد. در مصر باستان، همچنين موقعي كه يك گربه سياه مي ميرد. جسد او را موميائي كرده و حفظ مي كردند، در يك قبرسان، در يكي از خرابه هاي باستاني مصر، به جسد هزاران گربه سياه برخورده اند كه همگي موميائي شده بودند.بعدا مردمي كه به جادوگري و اين قبيل چيزها اعتقاد پيدا كردند، وجود گربه سياه را هم با جادوگران مرتبط كردند. يعني معتقد شدند كه گربه هاي سياه همان جادوگران هستند كه به هيأت گربه درآمده اند، بنابراين كشتن گربه سياه به معني كشتن يك جادوگر نبود، چون هر جادوگري نُه تا جان داشت.
نظرات کاربران
UserName