صورت يک گربه از نماي نزديک
دانشمندان ايرلندي در تحقيقات خود نشان دادند که تقريبا تمام گربه هاي نر چپ دست و گربه هاي ماده راست دست هستند.محققان دانشگاه کوئين در بلفست ايرلند شمالي در بررسيهاي خود نشان دادند که حتي گربه ها نيز مي توانند چپ دست باشند. در واقع گربه ها مهارت زيادي در استفاده از پنجه هاي دست خود دارند اما تمام آنها زماني که مي خواهند شکار کنند و يا با چنگالهاي خود عملي انجام دهند از يک دست استفاده نمي کنند.در گذشته برخي مطالعات ارتباط ميان سطوح هورمون تستوسترون جنين پسر در رحم مادر و چپ دستي را نشان مي دادند و شايد به همين دليل است که اکثر گربه هاي نر چپ دست هستند.
نظرات کاربران
UserName