گربه
گربه‌هاي اصيل ايراني امروزي، از نظر طول موها ، رنگ و آناتومي از شباهت کمتري نسبت به همنوعان نخستين خود برخوردارند. اين پديده حاصل سالها کوشش پي‌گير در جفت کشي انتخابي اين موجودات است. اگر مي توانستيم به زمان‌هاي پيش برگرديم ، متوجه مي شديم که گربه‌هاي مو بلند از ايران به اروپا، به‌ويژهفرانسه ، جايي که مورد توجه زياد مردم قرار مي گرفتند ، برده مي‌شدند.
نظرات کاربران
UserName