گربه سفيد ايراني در حال خوردن برگ
پيشينه گربه ايراني در حقيقت تاريخچه همه نژادهاي مو بلند است، زيرا تقريباً با اطمينان مي‌توان گفت که تمام گونه‌هاي مو بلند از نژادهاي ايراني پديد آمده‌اند . البته نژاد Balinese (سيامي مو بلند) و نژادها سومالي (Abyssinian مو بلند) دو استثنا بر اين مدعا هستند. تصور مي‌شود اين نژادها از جهش يک نژاد مو بلند مستقل به وجود آمده باشند. اين که نخستين گربه‌هاي ايراني چه زماني و در کجا پيدا شده‌اند، روشن نيست . با اين حال شهرت و افتخار آنها به طور کلي نصيب ايران (Persia) شده است.
نظرات کاربران
UserName