گربه طلايي
تاكنون تصور مي شد مصري ها نخستين قومي بوده اند گربه را اهلي كرده اند. شواهدي دال بر اين موضوع به قدمت 2000 تا 1900 سال قبل از ميلاد مسيح در مصر يافت شده است.اما تحقيقاتي كه توسط دانشمندان فرانسوي در نشريه "ساينس" چاپ شده است نشان مي دهد كه اين فرآيند عملا بسيار پيش از آن آغاز شده بود.شواهد تازه مربوط به عصر نوسنگي، يا اواخر عصر حجر، در روستاي شيلوروكامبوس در قبرس، كه از هزاره نهم تا هزاره هشتم قبل از ميلاد مسكوني بود، به دست آمده است.
نظرات کاربران
UserName