تصوير سياه و سفيد صورت يک گربه از نماي بسيار نزديک
برعکس سگ‌ها و ديگر پستانداران گربه‌ها براي راه رفتن هر دو پاي خود را بر روي مکاني قرار مي‌دهند و سپس دو پاي ديگر را جلو مي‌آورند. اما بيشتر پستانداران پاهاي خود را به نوبت از روي زمين بر مي‌دارند. گربه‌ها اين قابليت خود را با يورتمه رفتن در شترها، زرافه‌ها، برخي اسب‌ها (pacers) و تعداد کمي از پستانداران شريک هستند. مانند ديگر گونه‌هاي شاخه گربه سانان البته بجز چيتاها، چنگال‌هاي گربه هم حالت جمع شونده دارند. در حالت عادي و آرام گربه چنگال‌هاي اين حيوان به وسيله پوست پوشيده شده و به صورت پنجه هستند.
نظرات کاربران
UserName