گربه و سگي پشمالو نشسته کنار هم
محققان دانشگاه کوئين در بلفست ايرلند شمالي در بررسيهاي خود نشان دادند که تقريبا تمام گربه هاي نر چپ دست و گربه هاي ماده راست دست هستند.اين دانشمندان در اين تحقيقات از 42 گربه خانگي نيمي نر و نيمي ماده استفاده کردند و مقداري ماهي تن را درون يک ظرف با دهانه بسيار باريک ريختند به طوري که گربه ها براي خوردن ماهي تن قادر نبودند سر خود را وارد ظرف کنند و براي برداشتن ماهي حتما بايد از پنجه هاي خود استفاده مي کردند.براساس گزارش نيوساينتيست، در اين تحقيقات مشخص شد که از 21 گربه ماده همه به جز يکي از دست راست خود براي برداشتن ماهي استفاده کردند و آن يکي از دست چپ خود استفاده کرد. از 21 گربه نر نيز 20 گربه از دست چپ خود استفاده کردند و يک گربه نر از هر دو دست خود کمک گرفت.
نظرات کاربران
UserName