گربه اي کنار برگها و گلهاي زرد
آشناترين عضو خانواده گربه سانان ، گربه اهلي است. گربه هاي اوليه حدود بيش از ?? ميليون سال پيش تکامل يافتند. آنها توانستند با گذشت زمان و طي فرآيند تکامل ، خود را با شرايط آب و هوايي وفق داده و توانايي شکار کردن را همزمان با اکثر گوشتخواران به دست بياورند. اين گونه در نهايت با انقراض اجداد و تکامل ساير گونه هاي باستاني به صورت گربه هاي امروزي درآمد. گربه هايي که در حال حاضر چه به صورت مستقيم در خانه ها و چه به صورت غيرمستقيم در خيابان ها و کوچه ها در جوار انسان ها زندگي مي کنند، گربه هاي اهلي شده اي هستند که به علت نياز و استقبال انسان ها از يک سو و دليل و گرايش شخصي خودشان از سويي ديگر، زندگي در کنار انسان ها را برگزيده اند.
نظرات کاربران
UserName