دو بچه گربه داخل گلدان
کنترل جمعيت گربه هاي شهري از طريق عقيم کردن آنها، راه حلي است که امروزه در تمام کشورهاي پيشرفته دنيا به منظور کنترل حيوانات موذي در صورت افزايش بيش از حد تعدادشان ، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين طرح از چندي پيش به صورت جدي توسط شهرداري و انجمن حمايت از حيوانات براي تصويب و تامين اعتبار ، جهت اجرا در سطح شهر تهران و چند شهر ديگر به شوراي شهر فرستاده شده است ، اما اجراي اين برنامه به عنوان نخستين تجربه عقيم سازي پستانداران در ايران به صورت گسترده ، نظرات موافق و مخالفي را به همراه داشته است.
نظرات کاربران
UserName