گربه اي در تاريکي
براي گربه‌ها زندگي در نزديکي انسان (و ديگر موجوداتي که با انسان زندگي مي‌کنند) کاملاً به صورت يک همزيستي درآمده و اين نتيجه هزاران سال تکامل تدريجي اين حيوان است. با اين حال اجتماع پذيري گربه به ندرت به نژادهاي وحشي اين حيوان منتقل شده است. با تمام همزيستي بين گربه‌ها و انسان، رفتار گربه‌ها مشخصاً نشان‌دهنده اين است که اين حيوان بين انسان و ديگر گربه‌ها تفاوت قائل است (بدين معنا که اين حيوان مي‌داند که انسان يک گربه نيست يا بالعکس گربه انسان نيست). اين تفاوت قائل شدن به خوبي در رفتار و نحوه ارتباط گربه‌ها مشخص است چراکه رفتار و ارتباطات گربه با انسان با رفتار و ارتباطات گربه با ديگر گربه‌ها کاملاً متفاوت است.
نظرات کاربران
UserName