گربه اي کوچک داخل گلدان
گربه وحشي به تيره گربه سانان (Felidae) تعلق دارد. گوشتخواراني هستند که براي شکار استعداد و مهارت زيادي پيدا کرده‌اند. گربه وحشي به جنس Felis linnaeusتعلق دارد. گوشتخواراني هستند با جثه سبک و کمي دراز. پنجه‌ها باريک و چنگالها داراي غلاف است و پرده بين انگشتها کمي رشد کرده است. گوش بلند و سه گوش و نوک‌دار است. گربه وحشي با نام علمي Felis silvestrisيکي از گونه‌هاي اين جنس است.
نظرات کاربران
UserName