گربه اي قهوه اي پنهان شده پشت ديوار
گربه‌هاي مو بلند از حدود سده ?? ميلادي و حتي زودتر ديده شده‌اند و اين در زماني بوده است که نخستين گربه‌هاي از اين نوع به اروپا راه يافته اند. هيچ گربه اي از نژادهاي وحشي وجود ندارند که موهاي بلند داشته باشند ، بنابراين بايد پذيرفت که اين ويژگي از يک جهش در گربه‌هاي مو کوتاه که شايد از مصر بوده‌اند ايجاد شده است. آب و هواي سردتر زمستاني ايران چنين جهشي را امکان پذير کرده است.
نظرات کاربران
UserName