گربه اي روي تنه درخت
طبيعي‌دان فرانسوي Comet de Buffon کتاب Historie Naturelle خود را در سال ???? ميلادي نوشت. او در کتاب خود، به متني از سده? ?? ميلادي که به وسيله يک جهانگرد ايتاليايي به نام Pierto della vella نوشته شده، اشاره کرده است. اين جهانگرد، گربه‌هاي مو بلند آن روز را توصيف کرده و بر اين نکته تأکيد نموده که آنها از منطقه‌اي در شمال ايران به نام خراسان آمده‌اند. او گفته آنها نژادي هستند با موهاي بلند ، نرم و شبيه ابريشم ، مخصوصاً در قسمت دم. او همچنين آنها را به رنگ يک دست خاکستري تشريح کرده است که در بخش سر، کمي تيره تر بودند. از ويژگي ديگر اين گربه‌ها ، اهلي بودن آنها بوده است. Buffon ذکر کرده که جدا از رنگ ، اين نژاد دقيقاً مشابه نژادهايي بوده که در فرانسه Angora شناخته مي شود.
نظرات کاربران
UserName