چند زرافه
زرافه ها جانوراني بي آزار و آرامش جو هستند و با حيوانات ديگر همزيستي مسالمت آميز دارند مگر اينکه مورد تعرض قرار گيرد که در اين صورت با تمام قوا از خود دفاع مي کنند و مؤثرترين حربه آنها هم فرار است چون با سرعت 50 کيلومتر در ساعت مي توانند خود را از گزند مهاجم برهانند با وجود اين اگر حمله مهاجم غافلگيرکننده باشد زرافه ها حربه تدافعي ديگري هم دارند و آن لگد پراکني با پاهاي جلوي به سوي دشمن است که اغلب مؤثر واقع مي شود و مهاجم را از ادامه تعرض باز مي دارد.
نظرات کاربران
UserName