تصويري از سر يک زرافه از نزديک
زبان دراز زرافه که سياهرنگ است و نيم متر طول دارد تنها يک زبان معمولي نيست بلکه يک اندام همه کاره است که به جاي دست و چنگال براي گرفتن و کندن برگ درختان و فرو بردن آنها به دهان و بسياري کارهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد و انعطاف پذيري و قدرت عضلاني آن در کمتر حيوان ديگري ديده مي شود. بچه اين حيوان هنگام تولد در حدود 2 متر قد دارد و دوران شيرخوارگي او فقط يک ماه طول مي کشد و پس از آن چرا را فرا مي گيرد و به سرعت رشد مي کند دوران حاملگي زرافه ماده نيز در ميان جانوران داراي نوعي رکورد و اين بار از نظر درازي مدت است زيرا 445 روز طول مي کشد.
نظرات کاربران
UserName