اگر گفتيد اين چيه و از چي ساخته شده؟
تصوير فوق يک ميمون عروسکس است که با دمپايي هاي رنگي و متفاوت در يکي از پارک هاي شهر سائو پائولو ساخته شده است.
نظرات کاربران
UserName