نماي اتومبيل Artega-GT-2008
پارامتر هاي مهمي که در توليد و ساخت يک خودرو بايد رعايت شود؛ از جمله استحکام بالاي خودرو در عين سبکي آن دراتومبيل Artega GT رعايت شده است .
نظرات کاربران
UserName