تصويري از يک نگاتيو عکاسي به عنوان نماد عکاسي و سينما
عکاسي به فرايند ثبت تصاوير به‌وسيله? دريافت و ثبت نور بر روي يک سطح حساس به نور، مانند نگاتيو (فيلم) يا سنسور الکترونيکي، گفته مي‌شود. الگوهاي نوري بازتابيده شده يا ساطع شده از اشيا بر روي سطح حساس به نور (هالوژن نقره يا سنسور) تاثير مي‌گذارد و باعث ثبت تصاوير مي‌گردد. عکاسي داراي سه جنبه? علمي، صنعتي و هنري است. عکاسي به‌عنوان يک پديده? علمي متولد شد و به‌شکل يک صنعت گسترش يافت و همچنين جنبه‌هاي هنري نيز در آن ظهور کرد.
نظرات کاربران
UserName