ليبل (پوستر) فيلم تبديل شوندگان
هر كس كه فيلم را ببيند براحتي درمي يابد كه نقش آفرينان فيلم همگي به نوعي تكيه گاهي براي تيم صنعتي «نور و جادو» CGI هستند كه نمايشي از پيشرفتهاي تكنولوژيكي خود را ارائه مي دهند و اين فقط به ماشين ها و هلي كوپترهاي تغيير حالت دهنده به روباتهاي غول آسا خلاصه نمي شود بلكه چيدمان و طراحي آنها در فضاهاي حقيقي و تعاملشان با عوامل واقعي مدنظر است. منطق به تصويركشيدن اين كشمكش ها با اساس ساخت فيلم "The Lost World" در سال 1925 توفيري ندارد. موضوع روند «انيميشن ديجيتالي» است كه تغييري نكرده است.
نظرات کاربران
UserName