ليبل (پوستر) فيلم تبديل شوندگان
سربازها كه توسط كاپيتان «لنوكس» و «ايپس» كنترل مي گردند، به اندازه سام قهرمان و شجاع هستند و در تلاشند تا دنيا را نه تنها از دست رژيم حاكم نجات دهند، بلكه از برنامه هاي اسرارآميز و معماگونه دولت نيز سردربياورند. از طرفي جمله «آزادي حق تمام انسان هاي زنده و هوشيار است». را «آپيتموس» با لحني مشابه لحن «رئيس جمهور» «بوش» در سخنراني تاريخي سال 2007 مي گويد.
نظرات کاربران
UserName