تصويري از يک پشت صحنه فيلمبرداري فيلم تبديل شوندگان کنار اهرام مصر
سروصدا و زرق و برق اين فيلم خيلي ها را ميخکوب کرده وگرنه در اين چند روز اين قدر فروش نمي کرد اما اين فروش خارق العاده نشان مي دهد که اين روزها، فيلمي که گريزي کامل بزند به بيرون از اين جهان براي دو ساعت همه حواس و اعصاب تماشاگر را بمباران کند، هواخواه دارد -- و عظمت و زياده طلبي و بلندپروازي و به اصطلاح فرازجوئي اين کارگردان را نگاه کن که داستانش را از 17 سال قبل از ميلاد شروع مي کند که روباتها بشر اوليه را زير پاي فولادين شان له مي کردند.
نظرات کاربران
UserName