تصويري از يک رباط و ماشين در فيلم تبديل شوندگان
در دومين فيلم از اين مجموعه سينمائي ترنسفورمرز، يا دگرگون شوندگان که «انتقام از پاي افتادگان» نام گرفته، شايا لباف بار ديگر در نقش سم ويتويکي، بازي مي کند، ولي حالا که دو سال از فيلم قبلي گذشته، سم به دانشگاه مي رود که از دوستان آدم آهني اش فاصله بگيرد، اما ناچار به کمک آنها مي آيد وقتي خطر بزرگتري، موجودات زنده کره زمين را تهديد مي کند. کمک او اين است که چشمانش قادر است آدم آهني هاي دشمن را خود را به شکل ماشين هاي کارخانه در آورده اند، تشخيص دهد.
نظرات کاربران
UserName