ستاره دريايي قرمز زيبا
دهان ستاره دريايي از طريق يک مري کوتاه، به معده‌اي وسيع مرتبط است که مي‌تواند از دهان خارج شود و به بافتهاي نرم صدف برسد. ذرات غذايي و غذاهاي مايع از مسير روده‌اي کوتاه مي‌گذرند و سپس به ? جفت غدد بزرگ گوارشي مي‌رسند که هر جفت آنها بيشتر فضاي خالي درون يک بازو را اشغال مي‌کند. گوارش ستاره دريايي در يک شکم کيسه مانند واقع در مرکز بدن اين ماهي انجام مي‌شود اين شکم برگردارنده مي‌شود و از بدن ارگانيسم بيرون مي‌رود و غذا را در بر مي‌گيرد بعضي گونه‌ها از تحمل بالاي سيستم‌هاي آوندي آبي خود براي باز کردن صدف نرم‌تنان و تزريق شکم خود به داخل اين صدفها استفاده مي‌کنند. دستگاه گوارش به يک سوراخ دفعي کوچک در مرکز سطح فوقاني ختم مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName