ستاره دريايي نارنجي در کف آب
صفات اساسي خارپوستان در ستاره دريايي به خوبي پديدار است. بدن چنين جانوري شامل يک صفحه مرکزي و ? بازو است، اما در اين گروه تا ?? بازو و بيشتر نيز ممکن است، مشاهده شود. در زير بشره، يک اسکلت داخلي وجود دارد. صفحات آهکي داراي برآمدگيهاي کوچک است. اين صفحات توسط بافت پيوندي و عضله به هم متصل نگه داشته مي‌شوند. ديواره بدن در نقاط مختلف به سمت بيرون تاخوردگي يافته و به صورت زايده‌هاي انگشت مانند يا آبششهاي پوستي در آمده است. فضاهاي ميان اندامهاي تنفسي، دنباله حفره عمومي بدن است که از فاصله صفحات اسکلتي مجاور مي‌گذرد.
نظرات کاربران
UserName