تصويري از دو شمشير
در خاور قديم براي ساخت شمشير از سه نوع فلز به نام‌هاي نرم‌آهن (آهن نرم)، شاپورگان (آهن سخت) و پولاد آميخته بهره مي‌گرفتند. پولاد گوهردار که براي شمشيرسازي نيز استفاده مي‌شد روهينا نام داشت. به ابزار ساخته‌شده ازر روهينا، روهني مي‌گويند. شمشيرهاي خاورميانه قديم : 1- شمشير فارسي 2- شمشير خراساني 3- شمشير سلماني 4- شمشير عراقي 5- شمشير هندي 6- شمشير منصوران 7- شمشير يمني 8- شمشير سليماني 9- شمشير دمشقي
نظرات کاربران
UserName