آدمک نمادين
دو آدمک نمادين که در حال حمل کردن يک آدمک مريض روي برانکا هستند.
نظرات کاربران
UserName