آدمک نمادين
آدمکي نمادين که يک پاي او مصدوم است با دو عصا در حال حرکت ميباشد.
نظرات کاربران
UserName