آدمک نمادين
آدمکي نمادين که در يک دست قاشق و در دست ديگر چنگال ذارد.
نظرات کاربران
UserName