آدمک نمادين
آدمکي نمادين که تابلويي سفيد و نانوشته بر دست دارد.
نظرات کاربران
UserName