آدمک نمادين
آدمکي نمادين که دو دستان خود را بصورت مورب باز کرده است.
نظرات کاربران
UserName