آدمک نمادين
آدمکهاي نمادين که روي سکو و دست بر زانو دورهم نشسته و در حال صحبت کردن ميباشند.
نظرات کاربران
UserName