آدمک نمادين
سه آدمک نمادين ايستاده که تابلوهايي سفيد بدست دارند.
نظرات کاربران
UserName