آدمک نمادين
آدمکي نمادين که چماقي بزرگ را دست گرفته است.
نظرات کاربران
UserName