آدمک نمادين
آدمکي نمادين که روي چرخ دستي فروشگاه نشسته و در حال حرکت است.
نظرات کاربران
UserName