آدمک نمادين
آدمک نمادين قرمز که آدمک کوچکتر رنگ زرد را روي دستان خود بلند کرده است.
نظرات کاربران
UserName