سه پليکان سفيد کنار ساحل
يکي از نماد هاي مقدس مسيحيت،تصوير پليکان است.دليل اش ساده است: پليکان هر گاه هيچ غذايي براي خوردن نيابد، منقار خود را در گوشتش فرو مي برد تا بچه هايش را غذا بدهد. داستاني درباره پليکاني وجود دارد که در يک زمستان سخت،گوشت خودش را در اختيار فرزندانش گذاشت و خود را قرباني کرد.وقتي سرانجام از ضعف در گذشت، يکي از جوجه ها به ديگري گفت :بالاخره راحت شديم! ديگر داشتيم از خوردن غذاي تکراري خسته مي شديم!
نظرات کاربران
UserName