دو پليکان سفيد که سرهاي خود را به هم چسبانده اند
پليکان سفيد از جمله پرندگاني‌ست که در فصل تابستان‌ در درياچه اروميه از پراکندگي نسبتا خوبي برخوردار است و اين در حالي‌ست که گاهي در فارس و سيستان نيز زاد و ولد مي کند و ضمن مهاجرت در تالاب‌هاي سراسر ايران ديده مي شود . به صورت مهاجر عبوري در شمال شرق ايران نيز ديده شده است. اين پرنده از پرندگان حمايت شده است و به حفاظت از محل هاي توليد مثل نياز دارد که متاسفانه در حال حاضر برنامه حفاظتي براي آن انجام نگرفته است.
نظرات کاربران
UserName