پليکان
در حال حاضر مهمترين علت انقراض و در خطر بودن پرندگان ، تخريب زيستگاه هاي اين گونه ها در ايران و جهان است ؛ تالاب ها و جنگل هايي که در حال نابودي اند و درختاني که بي رويه قطع مي شوند و با نابودي هر يک آشيانه و آشيانه هايي نيز نابود شده و به فراموشي سپرده مي شوند. مهمترين مساله در انقراض پرندگان ، تخريب زيستگاه است ؛ تخريب زيستگاه از چراي دام مفرط گرفته تا ورود فاضلاب يک مجتمع مسکوني يا کارخانه به داخل يک تالاب. از طرفي بريدن درختان ، بوته کني و نابود کردن جنگلها همگي باعث مي شوند زيستگاهي که مناسب گونه هاست از ميان برود. بعلاوه آنقدر تعداد اسلحه و تفنگ هاي بادي زياد است که باعث شکار پرندگان و پستانداران مي شود.
نظرات کاربران
UserName