پليکاني در حال پرواز
تيره پليکان 7 گونه دارد که  2 گونه آن در ايران يافت مي شود. پليکان ها پرندگان بزرگي هستند. منقاري بلند و شاخي و کيسه گلويي دارند که براي ذخيره ماهي است. فاصله دو بال، به طور متوسط، حدود 315 سانتي متر است و دمشان کوتاه است. نر و ماده آن همشکل هستند و در فصل توليد مثل با کاکلي کوتاه و مجعد مشاهده مي شود. پليکانها پروازشان پر توان و قوي است. يكي از گونه‌هاي پليكاني است كه در ايران آشيان دارد و البته خيلي كم در ايران زادوولد مي‌كند. بيشترشان مهاجر هستند و در زمستان‌ها به ايران مي‌آيند و در نوار‌هاي ساحلي جنوبي ايران بوفور ديده مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName