تصوير يک ملخ
بدن ملخ از اسکلت خارجي کتيني تشکيل شده است و اسکلت خارجي از صفحات سخت تشکيل شده که بوسيله درزهايي از جنس کوتيکول نرم و جداست و در نتيجه بندها و ضمايم بدن مي‌توانند حرکت کنند. زير کوتيکول رنگ آميزي متنوع ملخهاست که باعث مي‌شود به رنگ محيط دربيايند. سينه ملخ تشکيل شده از پيش سينه ، ميان سينه و پس سينه. در هر يک از قطعات سينه‌اي يک جفت پاي بند بند وجود دارد و در ميان سينه و پس سينه علاوه بر پاها به هر کدام ، يک جفت بال متصل است. قطعات هر بند داراي يک قطعه پشتي چهار صفحه‌اي ، يک قطعه پهلويي سه صفحه‌اي و يک قطعه سينه يا جناغ شکمي فرد است.
نظرات کاربران
UserName