ملخ سبز زيبا از نزديک
واژه ملخ در زمان شکلگيري فارسي استاندارد در حدود هزار سال پيش از زبان سغدي وارد فارسي شده‌است. واژه خويشاوند با ملخ در زبانهاي ايراني غربي «ميگ» بوده که بعدها در جنوب ايران بصورت ميگو درآمده و براي ناميدن يکي از آبزيان همانند با ملخ بکار رفته‌است. ملخ يکي ازجانوراني است که دگرديسي ناقص دارد. ملخ وقتياز تخم در مي‌آيد(نَمف) شبيه جانوربالغ است با اين تفاوت که توليدمثل نمي‌کند،بال ندارد و کوچکتر است .
نظرات کاربران
UserName